November
30 Nov 2020Training on Results-Based Monitoring/EvaluationNairobi
30 Nov 2020Training on Participatory Monitoring/EvaluationOnline
December
7 Dec 2020Impact Evaluation Online Training CourseNairobi
7 Dec 2020SurveyCTO Online TrainingNairobi
January
4 Jan 2021Training on Results-Based Monitoring/EvaluationNairobi
4 Jan 2021Training on Participatory Monitoring/EvaluationNairobi
11 Jan 2021Impact Evaluation Online Training CourseNairobi
11 Jan 2021SurveyCTO Online TrainingOnline
Next >
Let's do Biz